Regulamin

Obrońców Ogrodu im. Polskich Kombatantów

 • 1.

Stowarzyszenie zwykłe – Obrońców Ogrodu im. Polskich Kombatantów zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.) oraz niniejszego regulaminu.

 • 2.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 • 3.

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków 31-450; ul. Seniorów Lotnictwa 10/19

 • 4.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa i województwa małopolskiego.

 • 5.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • 6.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

 • 7.

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 • obrona terenów zielonych znajdujących się w Krakowie przy ulicy Seniorów Lotnictwa 10 na działce nr 755/1 Obr. 4, J Ewid. Śródmieście leżącej na gruncie gminy Kraków, a znajdującej się w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Domy Pogodnej Jesieni”  w Krakowie przy ulicy Korczaka 4.
 • przeciwdziałanie zamiarom Spółdzielni Mieszkaniowej DPJ przeznaczenia terenów zielonych pod zabudowę mieszkaniową, a tym samym likwidacji tych terenów, które zostały w ciągu ponad 30 letniej pracy mieszkańców Domu Zasłużonego Kombatanta przekształcone w ogrody, w których rośnie wiele gatunków roślin, gniazdują liczne gatunki ptaków, znajdują schronienie jeże, zające, nietoperze;
 • troska o utrzymanie terenów zielonych w jak najlepszym stanie przez zapewnienie żyjącym tu roślinom i zwierzętom dobrych warunków do życia i rozwoju;
 • troska o zachowanie infrastruktury technicznej terenów zielonych (alejek, systemu rozprowadzania wody, latarni, ławek) w jak najlepszym stanie, pozwalającym na korzystanie z ogrodu mieszkańcom domu przy ulicy Seniorów Lotnictwa 10 i ich gościom;
 • upamiętnienie założycieli ogrodu:

– Zasłużonych Polskich Kombatantów

– Polskich żołnierzy wszystkich frontów II Wojny Światowej

– Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego

– Więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i łagrów sowieckich

– Sybiraków i więźniów politycznych czasu II Wojny Światowej;

– Więźniów politycznych okresu stalinowskiego (1939-1956).

 • wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego Polski;
 • wspieranie społecznych ruchów ekologicznych;
 • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • oddziaływanie na świadomość społeczeństw co do stanu środowiska naturalnego;
 • działania na rzecz ekologii i ochrony roślin i zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • popieranie badań naukowych zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego;
 • oddziaływanie na naukę, edukację, oświatę i wychowanie.
 • 8.

Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnych.

 • 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko naturalne;
 • występowanie do właściwych – wg kompetencji – władz lokalnych, wojewódzkich i krajowych oraz sądów z wnioskami o zastosowanie środków prowadzących do usunięcia zaistniałego zagrożenia środowiska, zaniechania naruszania środowiska, przywrócenia stanu poprzedniego lub naprawy zaistniałych szkód;
 • składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów planów zagospodarowania przestrzennego i do decyzji administracyjnych mających wpływ na środowisko oraz opiniowanie przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami ochrony przyrody i zdrowia ludności;
 • organizowanie spotkań wspólnot i społeczności lokalnych;
 • organizowanie spotkań żyjących kombatantów z młodzieżą szkolną;
 • organizowanie spotkań na terenie Ogrodu z dziećmi niepełnosprawnymi.
 • 10.

1.Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

 1. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.
 • 11.
 1. Członek ma prawo:
 • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
 • uczestniczyć z głosem stanowiącym w Zebraniu Członków;
 • zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
 • korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi;
 • brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
 1. Członek obowiązany jest do:
 • przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 • regularnego opłacania składek członkowskich;
 • czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 • dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.
 • 12.

1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 • rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Przedstawicielowi;
 • śmierci członka;
 • uchwały Zebrania Członków z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku;
 • wykluczenia uchwałą Zebrania Członków z powodu nieprzestrzegania postanowień regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 1. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
 • 13.

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Zebranie Członków;
 • 14.

Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

 • 15.
 1. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
 2. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
 • 16.

Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 3 członków Stowarzyszenia.

 • 17.

Kadencja Przedstawiciela trwa 3 lata.

 • 18.

Do zakresu działania Przedstawiciela należy:

 • realizacja uchwał Zebrania Członków, zgodnie z celami regulaminowymi oraz uchwałami Zebrania Członków;
 • przygotowywanie planów działalności Stowarzyszenia;
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu Członków.
 • 19.

Przedstawicielem Stowarzyszenia jest Andrzej Komorowski, syn Wiktora i Felicji, zamieszkały 33-100 Tarnów, ul Mickiewicza 19/14; PESEL 39061902673; dowód osobisty: seria AKI nr 997869 wydany przez Prezydenta Miasta Krakowa.

 • 20.

Jedynym źródłem uzyskiwania środków finansowych przez Stowarzyszenie są składki członkowskie.

 

Regulamin przyjęto uchwałą dnia 12 lipca 2011 r.