Program edukacyjny dla szkoły 114 w Krakowie na rok 2014 „Drzewo mój przyjaciel”

Spotkanie I

Data: 16.10.2014

Miejsce: Instytut Zoologii UJ, Zakład Cytologii i Embriologii Roślin Instytutu Botaniki UJ, pracownia kultur in vitro, laboratorium analiz molekularnych,  uczestnictwo w ćwiczeniach z biologii roślin

Cel: drzewa nie tylko można obserwować i podziwiać ich piękno w naturze, ale też można analizować budowę ich tkanek pod mikroskopem, namnażać ich komórki w warunkach kultur in vitro, badać ich zróżnicowanie genetyczne analizując DNA .

Spotkanie II

Data:  17.10.2014

Miejsce: Ogród im. Polskich Kombatantów  w Krakowie przy ulicy Seniorów Lotnictwa 10.

  Pod patronatem Stowarzyszenia „Obrońcy Ogrodu im. Polskich Kombatantów”

 

Cel: uczeń bliżej natury: „adopcja” bądź „re-adopcja” drzew znajdujących się na terenie ogrodu. Nauka obserwacji cyklu życiowego wybranego drzewa w różnych sezonach roku, prace pielęgnacyjne i porządkowe przy drzewach (w przypadku drzew liściastych grabienie liści w sezonie jesiennym). Uczeń prowadzi dzienniczek swoich obserwacji, w których uwzględnia:

  • porę roku (miesiąc) w której liście rozpoczynają się rozwijać (w przypadku drzew liściastych);
  • opisuje i dokumentuje fotograficznie oraz odręcznymi schematami morfologię liści czyli kształt liścia, typ liścia (prosty, czy złożony), barwę liścia;
  • porę roku (miesiąc) w której rozpoczynają się rozwijać kwiaty
  • opisuje i dokumentuje fotograficznie oraz odręcznymi schematami morfologię kwiatów (okazałe, niepozorne, kolorowe lub bezbarwne)
  • porę roku (miesiąc) w której rozpoczynają się rozwijać owoce i nasiona
  • opisuje i dokumentuje fotograficznie oraz odręcznymi schematami morfologię owoców i nasion (rozpreparowuje owoc aby wydobyć nasiona)
  • porę roku (miesiąc) w której rozpoczyna się opadanie liści (w przypadku drzew liściastych)

Przygotowuje prezentację swoich obserwacji połączoną z krótką historią „swojego” drzewa przedstawioną  w formie pisemnej.

Nauka odpowiedzialności za drzewo „wzięte pod opiekę”

Obudzenie wrażliwości na piękno natury